چه اطلاعاتی باید در سوابق استریلیزاسیون ثبت شود؟


برای هر چرخه استریلیزاسیون، نوع استریلایزر و چرخه مورد استفاده، شماره شناسایی بار، محتوای بار، پارامترهای مورد استفاده (به عنوان مثال، زمان و دما)، نام یا پاراف های (پیش امضا) کاربر، نتایج حاصل از ارزیابی مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی را ثبت کنید. 

منبع

Centers for Disease Control and Prevention

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

PCD کامپکت چند منظوره (All-in-one Helix PCD) (RRS 14-11280)

نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD) (RRS 14-۱۴۵۲۰)

کنترل استریلیزاسیون در کجا قرار داده شود؟

چگونه فرآیند استریلیزاسیون نظارت می شود؟

×