تفاوت بین انواع ضد عفونی کننده ها چیست؟


سه سطح از ضد عفونی کننده ها وجود دارد: زیاد، متوسط و کم. ضد عفونی کننده های سطح بالا، مانند گلوتارآلدهید به عنوان استریل کننده های شیمیایی استفاده می شوند و هرگز نباید بر روی سطوح محیطی استفاده شوند. ضد عفونی کننده های سطح متوسط در آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) ثبت شده و ادعای کشندگی توبرکلوزیس را دارند، و ضد عفونی کننده سطح پایین ثبت شده در EPA بدون ادعای کشندگی توبرکلوزیس (یعنی ویروس هپاتیت B و ادعای برچسب HIV) هستند. 

منبع

Centers for Disease Control and Prevention

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

کنترل استریلیزاسیون در کجا قرار داده شود؟

چگونه فرآیند استریلیزاسیون نظارت می شود؟

https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/faqs/cleaning-disinfecting-environmental-surfaces.html
×