معنای Z-Value چیست؟


Z-Value پارامتر مشخصی برای فرآیندهای استریل کردن دما است. می توان آن را به عنوان مقدار درجه سانتیگراد لازم برای تغییر در یک درجه D-Value توصیف کرد. به عنوان مثال، برای یک لات مشخص، اگر مقدار D-Value در 121 درجه سانتیگراد 2.0 دقیقه داشته باشیم و Z-Value برای آن لات 10 درجه سانتیگراد باشد، این بدان معنی است که در دمای 131 درجه سانتیگراد D-Value آن 0.2 دقیقه خواهد بود.

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

دستگاه سیلر روتاری اتوماتیک (R900) (RRS 14-3410)(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۵ (11540-14 RRS)(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۵ (۱۱۵۳۰-۱۴ RRS)(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

پارامتر های نشانگر زیستی(در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

معنای D-Value چیست؟

فرآیندهای استریلیزاسیون چگونه مانیتور می شوند؟

×