مقاومت میکروارگانیسم ها در برابر استریل کردن


حساسیت میکروارگانیسم های مختلف به فرآیندهای غیرفعال سازی به عوامل مختلفی مربوط می شود. با این حال، میکروارگانیسم ها مقاومت درونی یا ذاتی در برابر فرآیندهای استریل سازی دارند. ماهیت این مقاومت در درجه اول در ترکیب دیواره سلولی است که نفوذ پذیری مواد ضدعفونی کننده و استریل کننده را تنظیم می کند.

انتهای پیام/ سه شنبه 21 مرداد 1402

منابع

Sterilization manual for health centers. Silvia I. Acosta-Gnass,Valeska de.

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

دستورالعمل های اساسی برای ضدعفونی و استریلیزاسیون

تکنیک های باز کردن بسته بندی استریل

برچسب زدن مشخصات بسته استریل

مهر و موم کردن بسته بندی استریل

تکنیک ها یا روش های آماده سازی بسته های استریل

×