نشانگر بیولوژیک گاما (۲۶۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک به وسیله اغلب صاحب نظران به عنوان پایشگر فرآیند استریلیزاسیون شناخته می شود. زیرا فرآیند استریل شدن به طور مستقیم با استفاده از مقاوم ترین میکرو ارگانیسم ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. نوار اسـپور گاما RRS به عنوان یک نشـانگر بیولوژیک برای بررسی صحت عملکرد اسـتریلایزرهای گاما اسـتفاده می شود. جمعیت اسپورها در این نشانگر زیستی ۱۰۶ اسپور باسیلوس پومیلوس می باشد. عملکرد نشانگر بیولوژیک گاما (۲۶۱۱۰-۱۴ RRS) مطابق با ISO 11138 می باشد.

دستور العمل استفاده نشانگر بیولوژیک گاما RRS

  • نشانگر های زیستی نوار اسپور را در داخل دستگاه استریلیزاسیون در جایی که سخت ترین محل جهت استریل شدن باشد قرار دهید.
  • تعداد کافی نوار اسپور در قسمت های مختلف دستگاه استریلیزاسیون قرار دهید. این تعداد بستگی به قوانین مورد نظر دارد ولی هرگز کمتر از دو عدد توصیه نمی شود. تعداد نشانگر بیولوژیک بر طبق استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران (ویرایش چهارم / سال 1398) باید انتخاب شود.
  • مواد و وسایل جهت استریل شدن را در معرض اشعه گاما قرار دهید. نوار اسپور را جهت کشت باکتری به آزمایشگاه منتقل نمایید.
  • در آزمایشگاه در شرایط آسپتیک (ضدعفونی) و در زیر هود، هر نوار اسپور را به محیط کشت منتقل نمایید.

دستورالعمل اختصاصی نشانگر بیولوژیک RRS

  • مراحل موجود در دستورالعمل استفاده عمومی را انجام دهید.
  • هر نوار اسپور به اندازه (mm ۳۰×۶) داخل یک پوشش کاغذی است که آن را در برابر آلودگی محیطی محافظت می کند.
  • نشانگر در دمای ۲±۳۷درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور قرار گیرد.

نتیجه نشانگر بیولوژیک

اگر فرآیند استریلیزاسیون کاملا انجام شده باشد، محیط کشت ویالی که در دستگاه استریل کننده قرار گرفته، نباید هیچ نشانه‎ای از رشد اسپور را نشان دهد. در این صورت رنگ محیط کشت ویال باید به رنگ قرمز باقی بماند. رنگ زرد یا کدری ویال نشان دهنده رشد باکتری در محیط کشت و نقص در فرایند استریل می‎باشد.

مهم! * نشانگر بیولوژيک را در حال انکوباسیون را در فواصل مناسب ۱۰ ساعته بازبینی نمایید.

 * از یک نوار اسپور استریل نشده به عنوان شاهد مثبت استفاده کنید. در این صورت از فراهم شدن شرایط مناسب در انکوباتور، اطمینان حاصل می کنید. تست شاهد باید تغییر رنگی از بنفش به زرد داشته باشد که نشان ‎دهنده صحت فرایند انکوباسیون است.

نتایج حاصل از تغییر رنگ نشانگر بیولوژیک را در دفتر مستند سازی (CSSD) شرکت RRS ثبت کنید.

شرایط نگهداری

  • در مکان تاریک و در دمای محیط بین ۱۰-۳۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۳۰-۸۰ % نگهداری شود.

  • در فریزر، و در معرض مواد ضد عفونی کننده و دیگر مواد شیمیایی قرار ندهید.

  • نشانگر بیولوژيک RRS طول عمر مشخصی دارند که بر روی آنها درج شده است.

هشدار

– از استفاده مجدد نشانگر بیولوژیک RRS خودداری نمایید.

امحاء پسماند

نشانگر بیولوژیک فرمالدئید مثبت را می توانید مطابق دستورالعمل ( دستگاه امحاء زباله خشک و مرطوب یا اتوکلاو در دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ دقیقه ) امحا کنید.

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

برچسب دو چسب گاما (16110-۱۴ RRS)

نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس (اتیلن اکساید) (۲۲۱۱۰-۱۴ RRS)

نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس (حرارت خشک) (22110-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید (22110-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژيک فرمالدئید ۱۰۶ (۲۴۱۱۰-۱۴ RRS)

×