نشانگر کنترل دسته ها اتیلن اکساید (PCD) (RRS 14-12520)

نشانگر کنترل دسته ها اتیلن اکساید

جهت پایش مجموعه ای از وسایل و بسته های موجود در اتوکلاو اتیلن اکساید (EO) از دستگاه چالش فرایند استرلیزاسیون (Process Challenging Device (PCD استفاده می شود.

پارامترهای مورد ارزیابی

  • نشتی هوا
  • گازهای غیر قابل تراکم
  • خروج ناکافی هوا
  • نفوذ گاز (EO) به سطوح داخلی وسایل از قبیل لوله های باریک و لوازم حفره دار

PCD اتیلن اکساید دارای یک محفظه فلزی است که یک لوله باریک ۱/۵ متری به آن متصل است. درون محفظه فلزی یک قطعه پلاستیکی شیاردار وجود دارد. نوار نشانگر درون قطعه پلاستیکی شیار دار قرار می گیرد.روش کار با دستگاه PCD

  • نوار نشانگر ۴ نقطه ای RRS مطابق شکل از وسط خم می شود. خم شدگی به صورتی است که قسمت دارای نشانگر ۴ نقطه ای به سمت داخل قرار گیرد (شکل شماره 1).

  • قسمت خم شده نشانگر کنترل دسته ها اتیلن اکساید ۴ نقطه ای را درون شیار قطعه پلاستیکی قرار دهید (شکل شماره 2).

  • درب محفظه فلزی را ببندید (شکل شماره 3).
  •  PCD  همراه با مجموعه ای از بسته ها درون اتوکلاو قرار گرفته و فرایند استریلیزاسیون انجام می شود.

روش کار با دستگاه PCD

نحوه کار دستگاه اتوکلاو

در ابتدای دوره استریلیزاسیون توسط دستگاه خلأ ایجاد شده و هوای داخل دستگاه و لوله مارپیچ تخلیه می شود. سپس با ورود عوامل استریل کننده به لوله و محفظه فلزی نشانگر ۴ نقطه ای تغییر رنگ می دهد. پس از اتمام دوره استریل دستگاه، رنگ نشانگر مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نتیجه

نوار نشانگر مربوط به اتیلن اکساید در شرایط استریلیزاسیون مناسب باید کاملاً زرد شود. در صورت عدم مشاهده رنگ زرد خلأ دستگاه و ورودی گاز باید توسط مسؤول فنی دستگاه ارزیابی شود. عدم تغییر رنگ کامل نشانگر، نتيجه ناکافی بودن شرایط استریل (گاز، رطوبت، دما) جهت نفوذ به لوله مارپیچ و بدنه PCD می باشد.

نشانگر کنترل دسته ها اتیلن اکساید (PCD) (RRS 14-12520) در حالت تایید شده و تایید نشده

مشخصات نشانگر کنترل دسته ها اتیلن اکساید (PCD) (RRS 14-12520)

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD) (RRS 14-۱۴۵۲۰)

PCD مارپیچ (Helix PCD) (RRS 14-11510)

نشانگر نواری کنترل دسته ها (PCD) (RRS 14-11520)

نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید (22110-۱۴ RRS)

PCD کامپکت مارپیچ (Compact Helix PCD) (RRS 14-11290)

برچسب دو چسب اتیلن اکساید (۱۲۱۱۰-۱۴ RRS)

×