نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD) (RRS 14-۱۴۵۲۰)


نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید

جهت پایش وسایل موجود در اتوکلاو فرمالدئید (FO) از دستگاه چالش فرایند استرلیزاسیون (Process Challenging Device (PCD استفاده می شود.

پارامترهاي مورد ارزيابي

  • نشتی هوا
  • گازهای غیر قابل تراکم
  • خروج ناکافی هوا
  • نفوذ گاز (FO)  به سطوح داخلی وسایل از قبیل لوله های باریک و لوازم حفره دار

PCD فرمالدئید دارای یک محفظه فلزی است که به آن یک لوله باریک 1/5 متری متصل است. درون محفظه فلزی یک قطعه پلاستیکی شیاردار وجود دارد که نوار نشانگر درون آن قرار می گیرد.

روش کار با دستگاه PCD 

  • نوار نشانگر ۴ نقطه ای RRS باید مطابق شکل از وسط خم شود. خمیدگی باید به روشی باشد که قسمت دارای نشانگر ۴ نقطه ای به سمت داخل قرار گیرد (شکل شماره ۱).
  • قسمت خم شده نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید ۴ نقطه ای را درون شیار قطعه پلاستیکی قرار دهید (شکل شماره ۲).
  • درب محفظه فلزی را ببندید (شکل شماره 3).
    
  •  PCD  همراه با مجموعه ای از بسته ها درون اتوکلاو قرار گرفته و فرایند استریلیزاسیون انجام می شود.
روش کار با نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD) (RRS 14-۱۴۵۲۰)

نحوه کار دستگاه اتو کلاو

در ابتدای فرآیند استریلیزاسیون خلأ ایجاد شده توسط دستگاه، هوای داخل دستگاه و لوله مارپیچ را تخلیه می کند. با ورود عوامل استریل کننده به لوله مارپیچ و محفظه فلزی نشانگر ۴ نقطه ای تغییر رنگ می دهد. این تغییر رنگ بعد از اتمام دوره استریل، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نتیجه

نوار نشانگر فرمالدئید در شرایط استریلیزاسیون مناسب باید به طور کامل سبز شود. عدم تغییر رنگ کامل نشانگر، نتيجه ناکافی بودن شرایط استریل (گاز، رطوبت، دما) جهت نفوذ به PCD می باشد. به منظور رفع مشکل باید خلاء دستگاه ورودی گاز توسط مسئول فنی ارزیابی شود.

نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD) (RRS 14-۱۴۵۲۰) در حالت تایید شده و تایید نشده
مشخصات نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD) (RRS 14-۱۴۵۲۰)

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر کنترل دسته ها اتیلن اکساید (PCD) (RRS 14-12520)

PCD مارپیچ (Helix PCD) (RRS 14-11510)

نشانگر بیولوژيک فرمالدئید ۱۰۶ (۲۴۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر نواری کنترل دسته ها (PCD) (RRS 14-11520)

برچسب دو چسب فرمالدئید (۱۴۱۱۰-۱۴ RRS)

×