پاستوریزاسیون


پاستوریزاسیون یک فرآیند استریلیزاسیون نیست. هدف از این فرآیند حرارتی این است که میکروارگانیسم های بیماری زا را در برخی غذاها و نوشیدنی ها از بین ببرد. پاستوریزاسیون اسپور باکتری را از بین نمی برد. این نام از نام دانشمند فرانسوی لوئیس پاستور نامگذاری شده است، که در دهه 1860 نشان داد که با حرارت دادن نوشیدنی ها در دمای 57 درجه سانتی گراد (135 درجه فارنهایت) برای چند دقیقه می توان از تخمیر غیر طبیعی شراب و آبجو جلوگیری کرد.

رابطه دما و زمان برای پاستوریزاسیون آب گرم به طور کلی 70 درجه سانتی گراد (158 درجه فارنهایت) برای 30 دقیقه است. دمای آب و زمان باید به عنوان بخشی از برنامه تضمین کیفیت کنترل شود. پاستوریزاسیون در درمان تنفسی و تجهیزات بیهوشی  جایگزینی شناخته شده برای ضد عفونی شیمیایی است. کارآیی این فرآیند با استفاده از تلقیح مورد آزمایش قرار گرفته است که به اعتقاد محققان ممکن است آلودگی توسط بیمار آلوده را شبیه سازی کند.

استفاده از یک تلقیح بزرگ (107) از P. aeruginosa یا Acinetobacter calcoaceticus در مجموعه لوله های تنفسی قبل از تیمار نشان داد که پردازش شیمیایی با کمک ماشین از پاستوریزاسیون با کمک ماشین با میزان شکست ضد عفونی به ترتیب 6 و 83 درصد کارآمدتر است. محققان دیگر ضد عفونی آب گرم را در برابر باکتری های متعدد از جمله باکتری های مقاوم به چند دارو برای ضد عفونی تجهیزات بیهوشی قابل استفاده مجدد یا تجهیزات درمانی تنفسی موثر دانستند.

انتهای پیام/ پنج شنبه 21 اسفند 1399

منابع

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)- Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008)

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

استریلیزاسیون با امواج مایکروویو

استریلیزاسیون با ازون

انواع بسته بندی وسایل مورد استفاده در استریل کننده ها

استریلیزاسیون سریع (فلش)

نتایج قرص کووید 19 در آزمایش مقدماتی

×