چه موقع نشانگر زیستی مخصوص فرآیند استریلیزاسیون استفاده می شود؟


عملکرد صحیح چرخه استریل کردن باید برای هر نوبتی که چرخه استفاده می شود ارزیابی شود. درمورد فرآیند بخار، حداقل در هر سیلکل از سه نشانگر زیستی، با حداقل فرکانس یک کنترل در هر سه سیکل استفاده شود. برای اتیلن اکساید توصیه می شود حداقل در هر چرخه دو نشانگر زیستی وجود داشته باشد. در مورد گرمای خشک، حداقل در هر چرخه سه نشانگر بیولوژیکی، با حداقل فرکانس یک کنترل در هر سه چرخه داشته باشید. توجه به این نکته ضروری است که هر بار که نشانگر بیولوژیک فرآوری شده انکوبه می شود، نشانگری که تحت فرآیند استرلیزاسیون قرار نگرفته است نیز به منظور حصول اطمینان از شریط مطلوب رشد در کل چرخه استریل کردن نیز باید مورد استفاده قرار بگیرد.

همچنین شایان ذکر است که هرچه از نشانگر بیولوژیک بیشتر در یک فرآیند استفاده می شود، عملکرد چرخه قابل اطمینان تر خواهد شد.

علاوه بر نظارت های معمول، در موارد زیر باید نشانگر بیولوژیک را استفاده کنید:

•    مواد بسته بندی جدید استفاده شود.

•    بعد از آموزش کارکنان جدید

•    بعد از ترمیم دستگاه استریلایزر

•    پس از هر گونه تغییر در طول فرآیند بارگذاری دستگاه استریلایزر

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

انکوباتور نشانگر زیستی فرآیند استریلیزاسیون (۳۲۱۰-۱۴ RRS)

چگونه فرآیند استریلیزاسیون نظارت می شود؟

فاکتورهای موثر بر کارایی فرآیند استریلیزاسیون چیست؟

فرآیندهای استریلیزاسیون چگونه مانیتور می شوند؟

پارامترهای نشانگرهای زیستی

×