کارت کانتینر


درک تفاوت بین بسته بندی وسایل استریل و غیر استریل بسیار مهم است. کارت های کانتینر RRS نشان می دهد که ظرف استریلیزاسیون در معرض استریلیزاسیون قرار گرفته است.کارت کانتینر اطلاعاتی از جمله تاریخ استریل شدن، شخصی که ظرف را بسته بندی کرده است، تاریخ انقضا و غیره را مشخص می کند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

کارت کانتینر

×