ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲۰-۱۴ RRS)


برای کنترل استریلیزاسیون با حرارت خشک از ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲۰-۱۴ RRS) استفاده می شود. نشانگر شیمیایی RRS برای بررسی پارامتر های مشخص از دما و زمان در طول یک سیکل استریلیزاسیون حرارتی خشک استفاده می شوند. بعد از اتمام کار دستگاه، یک تغییر رنگ برگشت ناپذیر و دائمی در نشانگر شیمیایی ایجاد می شود.

دستورالعمل استفاده ویال شیشه ای حرارت خشک

 در داخل هر بسته یا سینی یک عدد از نشانگر های شیمیایی فور را قرار دهید.

 پس از طی شدن مرحله استریل و سرد شدن سینی و وسائل، نشانگر شیمیایی را خارج نمایید. رنگ ویال شیشه ای را به صورت چشمی مورد ارزیابی قرار دهید.

 نتیجه ویال شیشه ای حرارت خشک

زمانی که پارامترهای دما و زمان در ویال های شیشه ای به حد مشخص و از پیش تعیین شده خود برسد رنگ اولیه زرد به سبز (تیره) تغییر پیدا می کند. تغییر رنگ نشان دهنده ی تکمیل سیکل استرلیزاسیون می باشد. این تنها با یک نگاه ظاهری به محلول درون ویال قابل تشخیص می باشد.

نتایج حاصل از تغییر رنگ نشانگر شیمیایی حرارت خشک را در دفتر مستند سازی (CSSD) شرکت RRS ثبت کنید.

نکته

از آنجایی که ویال های شیشه ای، حاوی محلول حساس به حرارت می باشد از هر دو طرف به خوبی سیل شده اند. بنابراین مایع درون آنها در تماس مستقیم با دستگاه ها و تجهیزات لازم جهت استریل قرار نمی گیرد.
این محصول شامل یک سری ویال شیشه ای محتوی مواد شیمیایی می باشد که قابلیت استریل نمودن در شرایط min ۶۵/ c˚۱۷۰، min ۳۵ / c˚۱۸۰ را دارا می باشد.

روش امحاء

نشانگر شیمیایی حرارت خشک در ویال شیشه ای تولید می شود و باید در ظروف اشیاء تیز (safety box) امحاء شوند.

دانلود کاتالوگ

(RRS_Chemical_Indicator_Dry_Heat (14-15520دریافت

 

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۳۰-۱۴ RRS)

نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس (حرارت خشک) (22110-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی حرارت خشک تایپ ۶ (۱۵۶۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک حرارت خشک (آمپول) (25110-۱۴ RRS)

برچسب دو چسب حرارت خشک (15110-14 RRS)

×