کپسول شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲۰-۱۴ RRS)


برای کنترل استریلیزاسیون با حرارت خشک از کپسول شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۲۰-۱۴ RRS) استفاده می شود. نشانگر شیمیایی RRS برای بررسی پارامتر های مشخص از دما و زمان در طول یک سیکل استریلیزاسیون حرارتی خشک استفاده می شوند. بعد از اتمام کار دستگاه، یک تغییر رنگ برگشت ناپذیر و دائمی در نشانگر شیمیایی ایجاد می شود.

دستورالعمل استفاده کپسول شیشه ای حرارت خشک

 در داخل هر بسته یا سینی یک عدد از نشانگر های شیمیایی فور را قرار دهید.

 پس از طی شدن مرحله استریل و سرد شدن سینی و وسائل، نشانگر شیمیایی را خارج نمایید. رنگ کپسول شیشه ای را به صورت چشمی مورد ارزیابی قرار دهید.

 نتیجه کپسول شیشه ای حرارت خشک

زمانی که پارامترهای دما و زمان در کپسول های شیشه ای به حد مشخص و از پیش تعیین شده خود برسد رنگ اولیه زرد به سبز (تیره) تغییر پیدا می کند. تغییر رنگ نشان دهنده ی تکمیل سیکل استرلیزاسیون می باشد. این تنها با یک نگاه ظاهری به محلول درون کپسول قابل تشخیص می باشد.

نتایج حاصل از تغییر رنگ نشانگر شیمیایی حرارت خشک را در دفتر مستند سازی (CSSD) شرکت RRS ثبت کنید.

نکته

از آنجایی که کپسول های شیشه ای، حاوی محلول حساس به حرارت می باشد از هر دو طرف به خوبی سیل شده اند. بنابراین مایع درون آنها در تماس مستقیم با دستگاه ها و تجهیزات لازم جهت استریل قرار نمی گیرد.
این محصول شامل یک سری کپسول شیشه ای محتوی مواد شیمیایی می باشد که قابلیت استریل نمودن در شرایط min ۶۵/ c˚۱۷۰، min ۳۵ / c˚۱۸۰ را دارا می باشد.

روش امحاء

نشانگر شیمیایی حرارت خشک در کپسول شیشه ای تولید می شود و باید در ظروف اشیاء تیز (safety box) امحاء شوند.

دانلود کاتالوگ

(RRS_Chemical_Indicator_Dry_Heat (14-15520دریافت

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۳۰-۱۴ RRS)

نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس (حرارت خشک) (22110-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی حرارت خشک تایپ ۶ (۱۵۶۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک حرارت خشک (آمپول) (25110-۱۴ RRS)

برچسب دو چسب حرارت خشک (15110-14 RRS)

Pin It on Pinterest

×