با توجه به دستور العمل اجرایی معاونت درمان و اعتباربخشی مراکز درمانی، مسئولین موظف هستند نشانگرهای استفاده شده برای پایش فرایند استریلیزاسیون را در یک دفتر ثبت مستند کنند. بر همین اساس شرکت روشن رای سپاهان RRS با به کارگیری جدیدترین اطلاعات، دفتر مستند سازی ثبت نتایج...

read more