PCD کامپکت چند منظوره (All-in-one Helix PCD) (RRS 14-11280)

جهت پایش استریلیزاسیون مجموعه ای از وسایل و بسته های موجود در اتوکلاو بخار از دستگاه چالش فرایند استرلیزاسیون (Process Challenging Device (PCD استفاده می شود.

PCD کامپکت چند منظوره دارای یک محفظه تو خالی استوانه ای شکل است که نشانگر و PCD RRS در محفظه استوانه ای قرار می گیرد.

روش کار با دستگاه PCD کامپکت چند منظوره RRS

  • نوار نشانگر ۴ نقطه ای را از وسط خم کنید. خم شدن باید به روشی باشد که قسمت دارای نشانگر ۴ نقطه ای به سمت داخل قرار گیرد.

  • قسمت خم شده نشانگر ۴ نقطه ای را درون شیار قطعه پلاستیکی قرار دهید و درب محفظه فلزی را ببندید. PCD همراه با مجموعه ای از بسته ها درون اتوکلاو قرار گرفته و فرایند استریلیزاسیون انجام می گیرد.

نحوه کار دستگاه اتوکلاو

 در ابتدای دوره استریلیزاسیون خلأ ایجاد شده توسط دستگاه، هوای داخل دستگاه و لوله مارپیچ را تخلیه می شود. با ورود عوامل استریل کننده به لوله مارپیچ و سپس محفظه فلزی نشانگر 4 نقطه ای تغییر رنگ می دهد. رنگ نشانگر بعد از اتمام دوره استریل دستگاه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نتیجه

نوار نشانگر PCD مربوط به بخار در شرایط استریلیزاسیون مناسب از رنگ زرد به سیاه تغییر رنگ  می دهد. در صورت وجود رنگ زرد یا قهوه ای در نقاط نشانگر باید خلأ دستگاه و ورودی بخار توسط مسئول فنی دستگاه ارزیابی شود. عدم تغییر رنگ نشانگر، نتيجه ناکافی بودن شرایط استریل (گاز، رطوبت، دما) جهت نفوذ به لوله مارپیچ و بدنه PCD می باشد.

پارامترهاي مورد ارزيابي PCD RRS

  • نشتی هوا
  • گازهای غیر قابل تراکم
  • خروج ناکافی هوا
  • نفوذ بخار به سطوح داخلی وسایل از قبیل لوله های باریک، لوله ها و لوازم حفره دار

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

PCD کامپکت مارپیچ (Compact Helix PCD) (RRS 14-11290)

PCD مارپیچ (Helix PCD) (RRS 14-11510)

نشانگر کنترل دسته ها اتیلن اکساید (PCD) (RRS 14-12520)

نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD) (RRS 14-۱۴۵۲۰)

نشانگر نواری کنترل دسته ها (PCD) (RRS 14-11520)

×