اسپور چیست؟

اسپور ها ساختارهای بیولوژیکی بسیار مقاوم در برابر انواع استرس های محیطی مانند خشکی، دما، فشار، فشار اسمزی، عوامل شیمیایی و تشعشعات هستند. از آنجایی که اسپورها مقاوم ترین موجودات زنده در کل سیاره هستند، آنها برای به چالش کشیدن فرآیند های استریلیزاسیون ایده آل هستند....
×