انکوباتور نشانگر زیستی فرآیند استریلیزاسیون (۳۲۱۰-۱۴ RRS)

انکوباتور نشانگر زیستی فرآیند استریلیزاسیون (۳۲۱۰-۱۴ RRS)

امروزه جهت پایش میکروبی دستگاه استریلیزاسیون در بیمارستان از نشانگر بیولوژیک استفاده می شود. با توجه به اینکه این نشانگرها جهت انکوبه شدن به دمای مشخص (۲±37 یا ۲±56 درجه سانتی گراد) نیاز دارند، محققان شرکت روشن رای سپاهان انکوباتور ویژه ای را برای این نشانگرها طراحی...
×