تفاوت بین باکتری و ویروس چیست؟

تفاوت بین باکتری و ویروس چیست؟

گرچه ویروس ها و باکتری ها بسیار کوچک هستند که بدون میکروسکوپ دیده نمی شوند اما به اندازه فیل ها و ماهی ها متفاوت هستند. بنابراین، تفاوت بین باکتری و ویروس چیست؟ باکتری ها موجوداتی تک سلولی و نسبتاً پیچیده دارای دیواره سلولی و غشای پلاسمایی نازک که ماده ژنتیکی آنها...
×