نوار تست گلوتارآلدئید (45110-14 RRS)

نوار تست گلوتارآلدئید (45110-14 RRS)

این تست برای تعیین غلظت ماده ضد عفونی کننده گلوتارآلدئید استفاده می شود تا اطمینان حاصل شود که محلول ضد عفونی کننده سطح بالا گلوتارآلدئید همچنان کارایی لازم جهت ضدعفونی و اسپور کشی را دارد یا نه. محدوده غلظت قابل تشخیص این محصول قابلیت اندازه گیری غلظت گلوتارآلدئید در...
×