آمپول اسپور ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس ۱۰۶ (۲۱۳۱۰-۱۴ RRS)


نشانگر بیولوژیک به وسیله اغلب صاحب نظران به عنوان پایشگر فرآیند استریلیزاسیون شناخته می شود. علت این امر آن است که آن ها فرآیند استریل شدن را به طور مستقیم با استفاده از مقاوم ترین میکرو ارگانیسم ها مورد ارزیابی قرار می دهند.  آمپول اسپور بخار RRS از یک بدنه شیشه ای حاوی اسپور مخصوص  ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس (ATCC 7953) جهت دستگاه های بخار بصورت مایع تشکیل شده است. آمپول اسپور ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس ۱۰۶ (۲۱۳۱۰-۱۴) منطبق بر ISO 11138 می باشد.

دستورالعمل استفاده آمپول اسپور ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس RRS

  • شماره دستگاه استریل کننده و تاریخ انجام فرآیند را بر روی نشانگر ثبت کنید.
  • تعداد کافی نشانگر بیولوژیک را در داخل دستگاه در جایی که سخت ترین محل (معمولا مرکز و گوشه‎‎های نزدیک درب) جهت استریلیزاسیون می با شد، قرار دهید. این تعداد بستگی به قوانین مورد نظر دارد ولی هرگز کمتر از دو عدد توصیه نمی شود. تعداد نشانگر بیولوژیک بر طبق استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران (ویرایش چهارم / سال 1398) باید انتخاب شود.
  • پس از فرایند استریل آمپول اسپور را به محض خنک شدن از دستگاه خارج کنید. اجازه دهید تا نشانگر بیولوژیک در دمای اتاق سرد شود.

دستورالعمل اختصاصی آمپول اسپور RRS

  • مراحل موجود در دستورالعمل استفاده عمومی را انجام دهید.
  • پس از فرایند استریل، آمپول اسپور شیشه ای حاوی محیط کشت را در دمای 2±56 درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور قرار دهید.

نتیجه آمپول اسپور

اگر شرایط استریلیزاسیون به درستی تامین شده باشد، محیط کشت آمپولی که در دستگاه استریل کننده قرار گرفته، نباید هیچ نشانه‎ای از رشد اسپور را نشان دهد. در این شرایط رنگ آمپول اسپور به رنگ بنفش باقی می ماند. رنگ زرد یا کدری آمپول نشان دهنده رشد باکتری در محیط کشت و نقص در فرایند استریل می‎باشد.

مهم! *نشانگر بیولوژیک در حال انکوباسیون را در فواصل مناسب (10 ساعته) بازبینی نمایید.

 * از یک آمپول اسپور استریل نشده به عنوان شاهد مثبت استفاده کنید. در این صورت از فراهم شدن شرایط مناسب در انکوباتور، اطمینان حاصل می کنید. تست شاهد باید تغییر رنگی از بنفش به زرد داشته باشد که نشان ‎دهنده صحت فرایند انکوباسیون است.

نتایج حاصل از تغییر رنگ نشانگر بیولوژیک را در دفتر مستند سازی (CSSD) شرکت RRS ثبت کنید.

شرایط نگهداری

  • در مکان تاریک و در یخچال در دمای بین 4-8 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 30-80 % نگهداری شود.
  • در فریزر، کنار مواد ضد عفونی کننده و دیگر مواد شیمیایی قرار ندهید.
  • نشانگرها طول عمر مشخصی دارند که بر روی آنها درج شده است.

هشدار

–  از استفاده مجدد نشانگرهای بیولوژیک خودداری نمایید.

امحاء پسماند

نشانگر بیولوژیک مثبت را می توانید مطابق دستورالعمل امحاء نشانگرهای بیولوژیک (دستگاه امحاء زباله خشک و مرطوب یا اتوکلاو در دمای 121 درجه سانتی‌گراد به مدت 30 دقیقه) امحا کنید.

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر بیولوژیک حرارت خشک (آمپول) (25110-۱۴ RRS)

نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس (اتیلن اکساید) (۲۲۱۱۰-۱۴ RRS)

نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس (حرارت خشک) (22110-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک گاما (۲۶۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژيک فرمالدئید ۱۰۶ (۲۴۱۱۰-۱۴ RRS)

×