نشانگر(اندیکاتور) پیشرونده نوع 6 بخار (11670-14 RRS)


نشانگرهای شیمیایی نقش بسیار مهمی را در تضمین کیفیت فرایند استریل کردن وسایل در اتوکلاوهای بخار ایفا می کنند. استفاده از این نشانگر ها آسان و ارزان می باشد. این نشانگر ها برای اطمینان از اعمال صحیح سه عامل موثر دما (Temperature)، زمان (Time)، و بخار (Steam) در فرایند استریل توسط دستگاه به کار می روند و با حساسیت بالایی طراحی شده اند. از انجا که توزیع بخار اشباع در نقاط مختلف داخل دستگاه اتوکلاو (اطراف، نزدیک درب و بخش میانی) متفاوت می باشد، نشانگر ها و اندیکاتور های شیمیایی بخار تایپ 6 باید در قسمت مرکزی هر بسته (محلی که بخار درآن به سختی نفوذ می کند) قرار گیرد تا از دستیابی به سه پارامتر یاد شده در داخل بسته ها اطمینان حاصل شود.

این اندیکاتور شیمیایی بخار سه ویژگی دما، اشباع بخار و زمان را با پیشرفت جوهر در یک نوار باریک نشان می دهد.

نتیجه

چنانچه پیشرفت جوهر در ناحیه reject باشد، بیانگر نامناسب بودن دما و بخار است؛ پیشرفت جوهر به ناحیه accept صحت عملکرد دستگاه را نشان می دهد.

تذکر

در صورت عدم پیشرفت جوهر به ناحیه accept در این نشانگر باید بسته های اتوکلاو شده  توسط دستگاه استفاده نشود و عملکرد دستگاه مورد بررسی قرار گیرد.

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (۱۱۶۲۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (۱۱۶۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (۱۱۶۵۰-۱۴ RRS)

نوار تست گلوتارآلدئید (45110-14 RRS)

×