دفتر مستند سازی (RRS) (CSSD)

با توجه به دستور العمل اجرایی معاونت درمان و اعتباربخشی مراکز درمانی، مسئولین موظف هستند نشانگرهای استفاده شده برای پایش فرایند استریلیزاسیون را در یک دفتر ثبت مستند کنند. بر همین اساس شرکت روشن رای سپاهان RRS با به کارگیری جدیدترین اطلاعات، دفتر مستند سازی ثبت نتایج روزانه اتوکلاوهای CSSD را طراحی و در اختیار مسؤولین محترم قرار داده است.

در دفتر مستندسازی اطلاعات زیر قابل ثبت می باشد:

  •     شماره دستگاه
  •     نتایج آزمون نشانگرهای شیمیایی
  •     نتایج آزمون نشانگرهای اسپور
  •     نتایج آزمون نشانگرهای پروتئین و خون
  •     نتایج آزمون دستگاه سیلر
  •     نتایج آخرین کالیبراسیون (PM)
  •     نام مسؤول هر بارگذاری دستگاه

دفتر مستندسازی CSSD تهیه شده این امکان را فراهم کرده است که تمامی موارد بالا در یک برگ به صورت منظم ثبت شود. ضمناً مشخصات بیمارستان، نام مسؤول واحد و کارمندان بخش، روی جلد دفتر قابل ثبت می باشد.

دفتر مستند سازی (RRS) (CSSD)

دانلود کاتالوگ دفتر مستند سازی

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

دستگاه سیلر روتاری اتوماتیک (R900) (RRS 14-3410)

تست دستگاه سیلر – کاغذی (81110 -۱۴ RRS)

سونو چک (تست حمام التراسونیک) (۸۲۱۱۰-۱۴ RRS)

همو تست (نشانگر پایش فرآیند پاک سازی) (۴۲۱۱۰-۱۴ RRS)

تست پروتئین (نشانگر پایش فرآیند پاک سازی) (۴۱۱۱۰-RRS ۱۴)

دیسپنسر وی پک با تیغ برش (3310-۱۴ RRS)

انکوباتور نشانگر زیستی فرآیند استریلیزاسیون (۳۲۱۰-۱۴ RRS)

×