اسپور چیست؟


اسپور ها ساختارهای بیولوژیکی بسیار مقاوم در برابر انواع استرس های محیطی مانند خشکی، دما، فشار، فشار اسمزی، عوامل شیمیایی و تشعشعات هستند. از آنجایی که اسپورها مقاوم ترین موجودات زنده در کل سیاره هستند، آنها برای به چالش کشیدن فرآیند های استریلیزاسیون ایده آل هستند. زیرا، اگر مطمئن شویم که اسپور ها از بین می روند، می توانند مرگ میکروارگانیسم های دیگر در فرآیند استریلیزاسیون را نیز تایید کنند. 

منبع

Centers for Disease Control and Prevention

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر های بیولوژیک شرکت روشن رای سپاهان RRS

نشانگر های شیمیایی شرکت روشن رای سپاهان RRS

×