نشانگر بیولوژيک پلاسما ۱۰۶ (۲۳۱۱۰-۱۴ RRS)


نشانگر بیولوژیک به وسیله اغلب صاحب نظران به عنوان پایشگر فرآیند استریلیزاسیون شناخته می شود. علت این امر آن است که آن ها فرآیند استریل شدن را به طور مستقیم با استفاده از مقاوم ترین میکرو ارگانیسم ها مورد ارزیابی قرار می دهند. نشانگر بیولوژيک پلاسما RRS از یک پوسته پلاستیکی که درون آن یک کپسول شیشه ای حاوی محیط کشت مناسب برای رشد و یک دیسک فلزی آغشته به ۱۰۶ عدد اسپور ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس (ATCC 7953) و یک درپوش که اجازه ورود گاز پلاسما را به داخل ویال می دهد تشکیل شده اند. عملکرد ننشانگر بیولوژيک پلاسما ۱۰۶ (۲۳۱۱۰-۱۴ RRS) منطبق با ISO 11138 می باشد.

دستورالعمل استفاده عمومی نشانگر بیولوژيک پلاسما

  • شماره دستگاه استریل کننده و تاریخ انجام فرآیند را بر روی نشانگر ثبت کنید.
  • تعداد کافی نشانگر بیولوژيک را در داخل اتوکلاو در جایی که سخت ترین محل (معمولا مرکز و گوشه‎‎های نزدیک درب) جهت استریلیزاسیون می باشد، قرار دهید. همچنین نشانگر بیولوژیک در محل هایی که تراکم زیاد مواد یا وسایل وجود دارد قرار گیرد و فرایند استریلیزاسیون انجام شود.
  • تعداد نشانگر را متناسب با حجم اتوکلاو و دستور العمل (حداقل دو عدد و در ظرفیتهای بالاتر ۵ عدد) انتخاب کنید. ولی هرگز کمتر از دو عدد توصیه نمی شود. هرگز کمتر از دو عدد توصیه نمی شود. تعداد نشانگر بیولوژیک بر طبق استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران (ویرایش چهارم / سال 1398) باید انتخاب شود.
  • نشانگر شیمیایی تایپ یک موجود بر روی نشانگر را بررسی کنید. تغییر رنگ آن، نشان دهنده قرار گرفتن نشانگر بیولوژيک در فرایند استریل است.
  • پس از فرایند استریل، کپسول شیشه ای حاوی محیط کشت درون ویال را بشکنید. سپس نشانگر را در دمای ۲±۵۶ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور قرار دهید.

نتیجه نشانگر بیولوژيک RRS

اگر شرایط استریلیزاسیون به درستی تامین شده باشد، محیط کشت ویالی که در دستگاه استریل کننده قرار گرفته، نباید هیچ نشانه‎ای از رشد اسپور را نشان دهد. در این حالت رنگ ویال نشانگر به رنگ بنفش باقی می ماند. رنگ زرد یا کدری ویال نشان دهنده رشد باکتری در محیط کشت و نقص در فرایند استریل می‎باشد.

نشانگر بیولوژيک پلاسما ۱۰۶ (۲۳۱۱۰-۱۴ RRS) قبل و بعد از قرار گرفتن در برابر گاز هیدروژن پراکسید و در حالت مثبت و منفی

مهم! * نشانگر بیولوژيک در حال انکوباسیون را در فواصل مناسب ۱۰ ساعته بازبینی نمایید.

 * از یک ویال استریل نشده به عنوان شاهد مثبت استفاده کنید. در این صورت از فراهم شدن شرایط مناسب در انکوباتور، اطمینان حاصل می کنید. تست شاهد باید تغییر رنگی از بنفش به زرد داشته باشد که نشان ‎دهنده صحت فرایند انکوباسیون است.

نتایج حاصل از تغییر رنگ نشانگر بیولوژیک را در دفتر مستند سازی (CSSD) شرکت RRS ثبت کنید.

شرایط نگهداری

  • در مکان تاریک و در دمای محیط بین ۱۰-۳۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۳۰-۸۰ % نگهداری شود.
  • در فریزر، کنار مواد ضد عفونی کننده و دیگر مواد شیمیایی قرار ندهید.
  • نشانگر بیولوژيک RRS طول عمر مشخصی دارند که بر روی آنها درج شده است.

هشدار

– از استفاده مجدد نشانگرهای بیولوژیک RRS خودداری نمایید.

– ویال و آمپول را بلافاصله پس از خروج از اتوکلاو نشکنید. همچنین برای فشردن آن نیروی زیادی اعمال نشود، زیرا این کار می‌تواند سبب بیرون ریختن مایع داخل آن‎ها شود.

امحاء پسماند

نشانگر بیولوژيک مثبت را می توانید مطابق دستورالعمل امحاء نشانگرهای بیولوژیک (دستگاه امحاء زباله خشک و مرطوب یا اتوکلاو در دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ دقیقه) امحا کنید.

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر بیولوژيک بخار ۱۰۶ (۲۱۱۲۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژيک فرمالدئید ۱۰۶ (۲۴۱۱۰-۱۴ RRS)

برچسب دو چسب پلاسما (۱۳۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید (22110-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک بخار ۱۰۵ (۲۱۱۱۰-۱۴ RRS)

×