نشانگر بیولوژیک حرارت خشک (آمپول) به همراه محیط کشت (25110-۱۴ RRS)

نشانگر زیستی حرارت خشک (فور)

نشانگر بیولوژیک به وسیله اغلب صاحب نظران به عنوان پایشگر فرآیند استریلیزاسیون شناخته می شود. علت این امر آن است که آن ها فرآیند استریل شدن را به طور مستقیم با استفاده از مقاوم ترین میکرو ارگانیسم ها مورد ارزیابی قرار می دهند. برای ارزیابی دستگاه های استریل کننده با حرارت خشک، از آمپول های شیشه ای محتوی اسپور مقاوم به حرارت باسیلوس آتروفئوس RRS استفاده می شود. نشانگر بیولوژیک حرارت خشک (آمپول) (۲51۱۰-۱۴ RRS) منطبق بر ISO 11138 می باشد.

دستورالعمل استفاده عمومی نشانگر بیولوژیک حرارت خشک RRS

  • شماره دستگاه استریل کننده و تاریخ انجام فرآیند را روی نشانگر ثبت کنید.
  • تعداد کافی نشانگر بیولوژیک را در داخل دستگاه در جایی که سخت ترین محل جهت استریلیزاسیون می باشد قرار دهید. این تعداد بستگی به قوانین مورد نظر دارد ولی هرگز کمتر از دو عدد توصیه نمی شود. تعداد نشانگر بیولوژیک RRS بر طبق استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران (ویرایش چهارم / سال 1398) باید انتخاب شود.
  • پس از فرایند استریل آمپول ها را به محض خنک شدن از دستگاه خارج کنید. اجازه دهید آمپول اسپور در دمای اتاق سرد شوند.
  • نشانگرهای بیولوژیک را جهت کشت به آزمایشگاه منتقل کنید.

دستورالعمل اختصاصی آمپول اسپور RRS

  • قبل از قرار دادن آمپول در محل کار آن را با الکل ٪۷۰ ضدعفونی کنید.
  • در شرایط آسپتیک (ضدعفونی) و در زیر هود، سر آمپول ها را به آرامی با اعمال فشار به خط نشانه روی آمپول جدا کنید.
  • محتوای هر آمپول را به محیط کشت TSB منتقل نمایید.
  • لوله محتوی محیط کشت و اسپور را در دمای ۲±37 به مدت ۴۸ ساعت در انکوباتور حمام خشک شرکت روشن رای سپاهان RRS انکوبه نمایید.

نتیجه

اگر شرایط استریلیزاسیون به درستی تامین شده باشد، محیط کشت نشانگر بیولوژیک نباید هیچ نشانه ای از رشد اسپور را نشان دهد و به رنگ سبز باقی می ماند. رنگ زرد و یا کدری محیط کشت نشان دهنده رشد باکتری در محیط کشت است. در این صورت باید دستگاه از لحاظ شرایط کنترلی دما و زمان مورد بررسی قرار گیرد.

نشانگر بیولوژیک حرارت خشک (آمپول) به همراه محیط کشت فور (25110-۱۴ RRS)

نتایج حاصل از تغییر رنگ نشانگر بیولوژیک را در دفتر مستند سازی (CSSD) شرکت RRS ثبت کنید.

کنترل مثبت


حداقل باید یک کنترل مثبت در هر سری آزمون گذاشته شود. محتوای یکی از آمپول های استریل نشده را درون ظرف حاوی محیط کشت ریخته و انکوبه کنید. رنگ زرد و کدری محیط کشت نشان دهنده این است که محیط کشت برای کشت باکتری مناسب بوده و اسپور درون آمپول زنده می باشد.

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

آمپول اسپور ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس ۱۰۶ (۲۱۳۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی حرارت خشک تایپ ۶ (۱۵۶۱۰-۱۴ RRS)

نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس (حرارت خشک) (22110-۱۴ RRS)

برچسب دو چسب حرارت خشک (15110-14 RRS)

ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۳۰-۱۴ RRS)

×