نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۵ (11540-14 RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۵ (11540-14 RRS) جهت حصول اطمینان از صحت فرآیند استریلیزاسیون بخار گسترش یافت. این نشانگر شیمیایی نسبت به تمام پارامترهای مؤثر در فرایند استریل (درجه حرارت، زمان، کیفیت بخار) حساسیت نشان می دهد. نشانگر تایپ ۵ RRS را داخل هر بسته یا سینی که قابلیت استریلیزاسیون با بخار را دارد قرار دهید. جهت اطمینان از دسترسی بخار به مناطق غیر قابل دسترس، نشانگر را حداقل در دو گوشه مخالف قرار دهید.

مزایا

  • دارای چسب مخصوص اتوکلاو
  • قابل اطمینان
  • استفاده آسان
  • قابلیت ثبت مشخصات

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۵ (11540-14 RRS)

نشانگر شیمیایی برای نظارت بر فرآیند استریلیزاسیون بخار در دماهای ۱۳۵ و ۱۲۱ درجه سانتی گراد و بین آن‌ها کارایی دارد.

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۵ (11540-14 RRS) قبل از قرار گرفتن در اتوکلاو بخار

نتیجه نشانگر شیمیایی

نشانگرهای تایپ ۵ با جوهرهای بسیار حساس به پارامترهای استریلیزاسیون بخار تولید می شوند. جوهر سبز نشانگر RRS وقتی فرایند استریل به درستی انجام شود، به رنگ سیاه تغییر رنگ می دهد. تغییر رنگ کامل نشان دهنده فرایند استریلیزاسیون صحیح است. عدم تغییر رنگ نشانگر شیمیایی نشان دهنده شکست در فرآیند استریلیزاسیون است. همچنین باید صحت عملکرد دستگاه توسط مسئول فنی مورد بررسی قرار گیرد.

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۵ (11540-14 RRS) بعد از قرار گرفتن در اتوکلاو بخار

نتایج حاصل از تغییر رنگ نشانگر شیمیایی را در دفتر مستند سازی (CSSD) شرکت RRS ثبت کنید.

تذکر

– نشانگر شیمیایی RRS را در معرض اتیلن اکساید، گرمای خشک یا هر نوع فرایند استریلیزاسیون فیزیکی یا شیمیایی غیر از بخار قرار ندهید.

– نشانگر شیمیایی نباید مرطوب شود.

مشخصات نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۵ (11540-14 RRS)

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۵ (۱۱۵۳۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی حرارت خشک تایپ ۶ (۱۵۶۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (11650-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (۱۱۶۲۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۶ (۱۱۶۳۰-۱۴ RRS)

×