هدف از کنترل مثبت نشانگر زیستی چیست؟


به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح نشانگر زیستی در طول مدت زمان مشخص شده توسط شرکت (2 سال به طور عادی) استفاده از کنترل مثبت نشانگر زیستی امری ضروری است. با توجه به عوامل تصادفی که ممکن است به نتایج منفی کاذب غیر منتظره منجر شود، AAMI ST7 استفاده از نشانگر زیستی به عنوان کنترل مثبت (عدم قرار گرفتن در معرض فرآیند استریلیزاسیون) به همان تعداد استفاده شده در فرآیند استریلیزاسیون را پیشنهاد می کند.

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر بیولوژیک شرکت روشن رای سپاهان

پارامتر های نشانگر زیستی

×