نشانگر شیمیایی در برابر نشانگر بیولوژیک

نشانگر های شیمیایی تأیید می کنند که مقادیر مورد نیاز زمان و دما و ماده ضدعفونی کننده (اعم از بخار، پراکسید هیدروژن یا اتیلن اکساید) ​​در داخل دستگاه ضدعفونی کننده یا بسته حاصل شده است. نشانگر شیمیایی به نقطه پایانی خود می رسد (به عنوان مثال، تغییر رنگ کامل نشانگر) تا...

هدف از کنترل مثبت نشانگر زیستی چیست؟

به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح نشانگر زیستی در طول مدت زمان مشخص شده توسط شرکت (2 سال به طور عادی) استفاده از کنترل مثبت نشانگر زیستی امری ضروری است. با توجه به عوامل تصادفی که ممکن است به نتایج منفی کاذب غیر منتظره منجر شود، AAMI ST7 استفاده از نشانگر...

پارامتر های نشانگر زیستی

نشانگر زیستی شاخص های اصلی برای اطمینان از اثر بخشی فرآیند های استرلیزاسیون است. آنها بالاترین سطح تضمین استریل شدن هستند. در واقع توانایی استریلایزر را در از بین بردن گونه های خاص موجودات بسیار مقاوم آزمایش می کنند. میکروارگانیسم هایی که به طور گسترده برای نشانگر ها...

چه موقع نشانگر زیستی مخصوص فرآیند استریلیزاسیون استفاده می شود؟

عملکرد صحیح چرخه استریل کردن باید برای هر نوبتی که چرخه استفاده می شود ارزیابی شود. درمورد فرآیند بخار، حداقل در هر سیلکل از سه نشانگر زیستی، با حداقل فرکانس یک کنترل در هر سه سیکل استفاده شود. برای اتیلن اکساید توصیه می شود حداقل در هر چرخه دو نشانگر زیستی وجود داشته...
انکوباتور نشانگر زیستی فرآیند استریلیزاسیون (۳۲۱۰-۱۴ RRS)

انکوباتور نشانگر زیستی فرآیند استریلیزاسیون (۳۲۱۰-۱۴ RRS)

امروزه جهت پایش میکروبی دستگاه استریلیزاسیون در بیمارستان از نشانگر بیولوژیک استفاده می شود. با توجه به اینکه این نشانگرها جهت انکوبه شدن به دمای مشخص (۲±37 یا ۲±56 درجه سانتی گراد) نیاز دارند، محققان شرکت روشن رای سپاهان انکوباتور ویژه ای را برای این نشانگرها طراحی...
×