آیا مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها (CDC) نوع خاصی از نشانگر های شیمیایی را معرفی می کند؟

آیا مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها (CDC) نوع خاصی از نشانگر های شیمیایی را معرفی می کند؟ خیر. دو دسته از نشانگر های شیمیایی تک پارامتر و چند پارامتر هستند. یک نشانگر شیمیایی تک پارامتری تنها اطلاعاتی در مورد یک پارامتر استریلیزاسیون (به عنوان مثال، زمان یا دما) ارائه...
×