نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD) (RRS 14-۱۴۵۲۰)

نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید (PCD) (RRS 14-۱۴۵۲۰)

نشانگر کنترل دسته ها فرمالدئید جهت پایش وسایل موجود در اتوکلاو فرمالدئید (FO) از دستگاه چالش فرایند استرلیزاسیون (Process Challenging Device (PCD استفاده می شود. پارامترهاي مورد ارزيابي نشتی هواگازهای غیر قابل تراکمخروج ناکافی هوا نفوذ گاز (FO)  به سطوح داخلی...

Pin It on Pinterest

×