معنای Z-Value چیست؟

Z-Value پارامتر مشخصی برای فرآیندهای استریل کردن دما است. می توان آن را به عنوان مقدار درجه سانتیگراد لازم برای تغییر در یک درجه D-Value توصیف کرد. به عنوان مثال، برای یک لات مشخص، اگر مقدار D-Value در 121 درجه سانتیگراد 2.0 دقیقه داشته باشیم و Z-Value برای آن لات 10...

معنای D-Value چیست؟

D-Value مدت زمان مورد نیاز به منظور حذف 90 درصد جمعیت اسپور باکتریایی است که تحت یک فرآیند استرلیزاسیون خاص و تحت شرایط اختصاصی تنظیم شده برای آن پروسه قرار گرفته و از بین می رود.  شرکت روشن رای سپاهان مقادیر D-Value را در دمای 121، و … و … درجه سانتی گراد...
×