نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس (اتیلن اکساید) (۲۲۱۱۰-۱۴ RRS)

نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس (اتیلن اکساید)

نشانگر بیولوژیک به وسیله اغلب صاحب نظران به عنوان پایشگر فرآیند استریلیزاسیون شناخته می شود. علت این امر آن است که آن ها فرآیند استریل شدن را به طور مستقیم با استفاده از مقاوم ترین میکرو ارگانیسم ها مورد ارزیابی قرار می دهند. برای ارزیابی دستگاه های استریل کننده با اتیلن اکساید، از نوار اسپور حاوی اسپور مقاوم به حرارت باسیلوس آتروفئوس استفاده می شود. نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس (اتیلن اکساید) (۲۲۱۱۰-۱۴ RRS) منطبق بر ISO 11138 می باشد.

دستورالعمل استفاده عمومی نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس (اتیلن اکساید) RRS

  • شماره دستگاه استریل کننده و تاریخ انجام فرآیند را بر روی نشانگر ثبت  کنید.
  • تعداد کافی نشانگر بیولوژیک را در داخل دستگاه در جایی که سخت ترین محل جهت استریلیزاسیون می باشد قرار دهید. تعداد نشانگر بیولوژیک RRS بر طبق استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران (ویرایش چهارم / سال 1398) باید انتخاب شود.
  • پس از فرایند استریل نوار اسپور را به محض خنک شدن از دستگاه خارج کنید و اجازه دهید تا در دمای اتاق سرد شوند.
  • نشانگرهای بیولوژیک را جهت کشت به آزمایشگاه منتقل کنید.

دستورالعمل استفاده اختصاصی نوار اسپور RRS

  • پس از فرایند استریل، در شرایط آسپتیک (ضدعفونی) و در زیر هود نوار اسپور را از داخل بسته درآورده و در محیط کشت قرار دهید.
  • لوله حاوی محیط کشت و نوار اسپور را در دمای دمای° ۲±37 سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت تنظیم کنید.

نتیجه

اگر شرایط استریلیزاسیون به درستی تامین شده باشد، محیط کشت نباید هیچ نشانه ای از رشد اسپور را نشان دهد و به رنگ سبز باقی می ماند. رنگ زرد و یا کدری محیط کشت نشان دهنده رشد باکتری در محیط کشت است. باید دستگاه از لحاظ شرایط کنترلی دما و زمان مورد بررسی قرار گیرد.

نتایج حاصل از تغییر رنگ نشانگر بیولوژیک را در دفتر مستند سازی (CSSD) شرکت RRS ثبت کنید.

کنترل مثبت


حداقل باید یک کنترل مثبت در هر سری آزمون گذاشته شود. نوار اسپور استریل نشده را درون ظرف حاوی محیط کشت ریخته و انکوبه کنید. رنگ زرد و کدری محیط کشت نشان دهنده این است که محیط کشت برای کشت باکتری مناسب بوده و اسپور درون آمپول زنده می باشد.

هشدار

– از استفاده مجدد نشانگر بیولوژیک RRS خودداری نمایید.

امحاء پسماند

نشانگر بیولوژيک مثبت را می توانید مطابق دستورالعمل امحاء نشانگرهای بیولوژیک (دستگاه امحاء زباله خشک و مرطوب یا اتوکلاو در دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ دقیقه) امحا کنید.

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نوار اسپور باسیلوس آتروفئوس (حرارت خشک) (22110-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک گاما (۲۶۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید (22110-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژیک حرارت خشک (آمپول) (25110-۱۴ RRS)

نشانگر کنترل دسته ها اتیلن اکساید (PCD) (RRS 14-12520)

×