نشانگر شیمیایی پلاسما تایپ ۴ (۱۳۴۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی تایپ ۴ RRS جهت پایش دستگاه پلاسما و استریلیزاسیون توسط گاز هیدروژن پراکسید کارایی دارد. جهت اطمینان از دسترسی گاز هیدروژن پراکسید به مناطق غیر قابل دسترس، نشانگر را در هر گوشه و یا حداقل در دو گوشه مخالف به صورت مورب قرار دهید.

نتیجه نشانگر شیمیایی تایپ ۴ RRS

نشانگر شیمیایی (۱۳۴۱۰-۱۴ RRS) تغییر رنگی از زرد به سبز – آبی می باشد. تغییر رنگ کامل نشان دهنده عملکرد صحیح دستگاه استریلیزاسیون پلاسما است. عدم تغییر رنگ نشانگر شیمیایی نشان دهنده شکست در فرآیند استریلیزاسیون است. همچنین باید صحت عملکرد دستگاه توسط مسئول فنی مورد بررسی قرار گیرد.

نتایج حاصل از تغییر رنگ نشانگر شیمیایی را در دفتر مستند سازی CSSD شرکت RRS ثبت کنید.

تذکر

نشانگر را در معرض بخار، اتیلن اکساید، گرمای خشک یا هر نوع فرایند استریلیزاسیون فیزیکی یا شیمیایی غیر از پلاسما قرار ندهید.

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

برچسب دو چسب پلاسما (۱۳۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر بیولوژيک پلاسما ۱۰۶ (۲۳۱۱۰-۱۴ RRS)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ (۱۱۴۴۰-۱۴ RRS)

دستگاه سیلر روتاری اتوماتیک (R900) (RRS 14-3410)

نشانگر شیمیایی بخار تایپ ۴ (۱۱۴۵۰-۱۴ RRS)

×