ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۳۰-۱۴ RRS)

برای کنترل استریلیزاسیون با حرارت خشک از ویال شیشه ای حرارت خشک (۱۵۵۳۰-۱۴ RRS) استفاده می شود. نشانگر شیمیایی RRS برای بررسی پارامترهای مشخص از دما و زمان در طول یک سیکل استریلیزاسیون حرارت خشک استفاده می شود. بعد از اتمام کار دستگاه، در آنها تغییر رنگ ثابت و دائمی ایجاد می شود.

دستورالعمل استفاده ویال شیشه ای حرارت خشک

در داخل هر بسته یا سینی یک عدد از نشانگر شیمیایی حرارت خشک (فور) را قرار دهید.

پیشنهاد می ‏شود، نشانگر در کنار یا داخل بسته ای قرار گیرد که امکان دسترسی به شرایط استریل را کمتر دارند. پس از طی شدن مرحله استریل و سرد شدن سینی و وسائل، نشانگر را خارج نمایید. رنگ نشانگر شیمیایی حرارت خشک را به صورت چشمی مورد ارزیابی قرار دهید.

نتیجه ویال شیشه ای حرارت خشک

زمانی که پارامترهای تعریف شده از دما و زمان (۱۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۵ دقیقه ) درون این ویال شیشه ای به حد مشخص برسد، رنگ اولیه آبی به رنگ نهایی قهوه ای تغییر پیدا می‌کند. تغییر رنگ کامل نشان دهنده تکمیل فرایند استریلیزاسیون می باشد. این تغییر رنگ تنها با یک نگاه ظاهری به محلول درون ویال شیشه ای قابل تشخیص است.

نکته

از آنجایی که ویال شیشه ای فور، حاوی محلول حساس به حرارت هستند، از هر دو طرف به خوبی سیل شده اند. بنابراین مایع درون نشانگر شیمیایی در تماس مستقیم با دستگاه ها و تجهیزات لازم جهت استریل قرار نمی گیرد.

روش امحاء

نشانگر شیمیایی در ویال شیشه ای تولید می شود و باید در ظروف اشیاء تیز (safety box) امحاء شوند.

دانلود کاتالوگ

مطالعه موارد زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

نشانگر شیمیایی حرارت خشک تایپ ۶ (۱۵۶۱۰-۱۴ RRS)

برچسب دو چسب حرارت خشک (15110-14 RRS)

نشانگر بیولوژیک حرارت خشک (آمپول) (25110-۱۴ RRS)

×